Stödboende 16-20 (21) år

Ungdomsstödet har stödboende för åldern 16-20 (21) år som på grund familjeproblematik eller andra psykosociala svårigheter är i behov av ett eget boende kombinerat med stöd samt träningslägenheter för unga vuxna 21-23 år (boende kombinerat med utökad öppenvård/vardagligt stöd). Det huvudsakliga syftet med våra stödboende/träningslägenheter är att förberedas inför ett framtida självständigt boende. För att kunna bo i ett stödboende krävs att man är tillräckligt självständig för att klara sig själv utan daglig tillsyn men finns det behov av utökat stöd för att kunna klara av att sköta boendet kan man kombinera med utökat stöd i form av öppenvård eller utöka omfattningen för stöd av stödboendepersonalen.

Inför en placering kartläggs klientens behov utifrån en bedömningsmall som ligger till grund för matchning, lämplighetsbedömning och upprättad riskbedömning för att tillgodose rätt stöd till klient och förebygga risken för sammanbrott. (För mer information se avsnitt – Hur går en placering till?)

Vad vi erbjuder:

 • Anpassningar efter klientens behov
 •  Enskilda lägenheter för stödboende i Malmö i samverkan med bostadsaktör.
 •  Träningslägenheter i Malmö, samt 2 andra städer (då dessa lägenheter även ligger i samma städer som vi bedriver skyddade boende placeringar delges dessa städer i kommunikation socialtjänsten).
 •  För stödboende träffar personalen klienten på veckobasis och arbetar utifrån klientens enskilda behov.
 •  Den boende kan alltid nå jour dygnet runt.

  För placering i våra lägenheter ingår b.la.:

 •  Hyresavgift
 •  Full utrustad lägenhet
 •  El/vatten
 •  Internet
 •  Adressändring
 •  Veckopeng
 •  Beredskap dygnet runt
 •  Hemförsäkring
 •  Komplett brandskydd

Vad som ingår

Ekonomi
Veckopeng – Enligt normen för ekonomiskt bistånd (varierar utifrån ålder)

Busskort
När det gäller resor som ungdomen gör som en del i sin behandling för att t.ex kunna underhålla eller stärka positiva relationer står Ungdomsstödet för påfyllning av jojo-kort.

Telefon/abonnemang
Ungdomsstödet hjälper ungdomen att skaffa en billig begagnad/billig telefon i det fall då ungdomen saknar telefon när hen kommer till boendet.

Ungdomsstödet står för refillkort. Andra former av telefonabonnemang eller telefoner ska vårdnadshavaren stå för.

Internet och bredband till Ungdomar i lägenhet

Ungdomsstödet står för ett abonnemang.

Möbler/inredning
Fullt inredd lägenhet med alla tillhörigheter ex tvättmaskin, oftast diskmaskin.

Aktiviteter
När ungdom vill prova på nya aktiviteter och detta bedöms som en del i behandlingen kommer Ungdomsstödet att stå för denna kostnad. Tex om en ungdom vill börja med att träna på gym så står ungdomsstödet för ett klippkort på 10 gånger för att sedan utvärdera hur denna aktivitet fungerar för ungdomen. Om aktiviteten fungerar bra och hjälper ungdomen i behandlingsarbetet kan behandlaren i samråd med ungdomsbehandlare bevilja träningskort som fortlöper framåt.

Försäkring
Ungdom försäkras genom försäkringsbolaget IF hemförsäkring.

Mediciner
Standard medicin vid bedömt behov (Alvedon, Nezeril, etc)

Hur går placeringen till?

Hur går placeringen till?

Socialtjänst kontaktar Ungdomsstödet för placeringsrådgivning/placeringsförfrågan.

Bedömning görs om klient är rätt målgrupp och dess behov av stöd relevant för verksamheten. Detta görs utifrån en lämplighetsbedömnings tillika mall utformad av verksamheten.
Vid Inskrivning erhålls vårdplan som tillsammans med en djupgående kartläggning kring ungdomens resurser och behov ligger till grund för målen i den genomförandeplan som upprättas.
Vid inflyttning träffar personal i nära samordning klient och går igenom boenderegler, planerar och schemalägger insatsen samt budget och ser till att klienten blir hemmastad.