Metoder

Att arbeta systematiskt, kvalitativt och evidensbaserat

Vi tror på att vuxna runt ett barn är den egentliga största resursen och metoden som behövs om barnet ska växa och uppnå sin fulla potential. Däremot är professionella samtal och metoder viktiga kompletterande komponenter som bygger på evidens och beprövad erfarenhet som vi sätter stor vikt på. All behandlingsarbete vi bedriver skall kunna följas och utvärderas.

Kognitiv beteendeterapi

Kognitiv beteendeterapi med specialinriktning för föräldrar
. Målgruppen för behandlingen är föräldrar eller andra omsorgsgivare till barn i åldrarna 0-18. Metoden grundar sig på forskning och beprövade metoder från kognitiv beteendeterapi och erbjuder samtalsbaserade kartläggande och behandlande verktyg, utformade till föräldrar och omsorgsgivande personer till minderåriga barn och ungdomar. Familjebehandlarens uppgift utifrån metoden är lyssna och bekräfta föräldern, att spegla föräldern i sina styrkor och svagheter, att tillhandahålla effektiva och konkreta verktyg för att föräldern ska få till stånd en förändring efter barnets behov samt att hjälpa föräldern att bygga upp strukturer och nätverk för att inte återfalla i gamla mönster efter avslutad behandlingsinsats. Genom den kartläggande processen får familjebehandlaren de kunskaper om barnets utmaningar i förhållande till förälderns styrkor och svagheter som hen behöver för att kunna planera behandlingsarbetet efter den aktuella familjens behov.

Motivational Interviewing

En central och grundläggande metod Ungdomsstödet tillämpar är motiverande samtal (motivational interviewing, MI) som används i rådgivning och behandling för att underlätta förändringsprocesser. Alla ungdomar erbjuds ett inledande strukturerat samtal och kan sedan i samråd med personal fatta beslut om att fortsätta med dessa samtal. Personal handleds kontinuerligt i MI metoden av utbildad MI handledare.

rePULSE

rePULSE är en välbeprövad arbetsmetod för impulskontroll och träning av sociala färdigheter. Genom att strukturerat kartlägga olika situationer och reflektera kring tankar och känslor som uppstått kan man lära känna sina egna reaktionsmönster och bli bättre rustad på att hantera liknande situationer. Med rePULSE får du den kunskap och självkännedom som krävs för att ta kontroll över dina känslor och impulser.

Kriminalitet som livsstil – KSL

Ungdomsstödet erbjuder fem anpassningsbara kriminalitetsprogram för
ungdomar och vuxna som finner sig i eller riskerar utveckla en kriminell
livsstil. Program som ”Ett Nytt Vägval” och ”Nya Utmaningar” anpassas
efter individuella behov och kan genomföras individuellt, med anhöriga,
eller i grupp. Under programmet kommer klienten utforskar olika
aspekter av brott, utvecklar problemlösningsförmåga, ifrågasätter
kriminella tankar och behandlar ämnen som brottsoffer. Programmen, som
kan vara korta eller långa, avslutas med ett diplom efter att kraven
uppfyllts. KSL är licensierat och kvalitetssäkrat, endast tillgängligt
för licensierade verksamheter och utfört av utbildad personal,
säkerställande av professionell och effektiv genomförande för att
bekämpa kriminell livsstil.