Våra verksamheter

Anknytning och samspel
De viktigaste resurserna för ett barn eller ungdom är vuxna som kan stötta, leda och växa tillsammans med denne. Vuxna är också de personer som behövs mest när ett barn eller ungdom håller på att utvecklas. De som betyder mest för denne i sin tur och viktigast av alla vuxna är själva vårdnadshavarna där en trygg anknytning och en samsyn och gemensamt förhållningssätt som skapar förutsägbarhet och tillit är i fokus. De vårdnadshavare som har sina barn aktuella hos oss har inte alltid förutsättningarna, resurserna, verktygen eller träningen som behövs för att möta upp barnets eller ungdomens behov.

Vi har ett team familjebehandlare som arbetar hemma hos familjen som förstärkt föräldrastöd. Vi arbetar utifrån MI/KBT i ett manualstyrt program som tydliggör processen för individen kring vilka mål vi jobbar utifrån och hur vi ska nå dit.

Familjebehandlaren börjar med fördjupad kartläggning tillsammans med familj/ förälder i syfte om att ta fram tydliga mål för stödet. Vi arbetar aktiv med att stärka föräldrarna att våga gränssätta, vara tydliga och att stärka relationen till sin tonåring. Ofta arbetar vi med att stärka kontakt mellan hem/skola och andra relevanta myndigheter som behöva kopplas på. Föräldrastödet arbetar mycket med att stärka förälder att själv ta initiativ och bygga upp de kontakter de inte haft ork till under en längre problematisk tid.

Familjebehandlaren stöttar föräldrar, hjälper till med att synliggöra mönster och motiverar till att bryta önskvärda mönster. Som familjebehandlare samverkar vi med ungdomsbehandlare i frågor som rör skola, sjukvård och planering i familjen.

Familjen som en emotionell enhet

Vårt arbete med ett barn eller ungdom är viktigt för att denne ska få stöd och träning i att ta bättre beslut och skapa vanor som är prosociala. Detta stöd kommer eventuellt att försvinna när insatsen avslutas och då är det avgörande att ungdomen själv har utvecklat verktyg för att ta sig an livet bättre men även att vi hunnit arbeta och stötta familjen att stötta barnet. De utmaningar som uppstår i relationer kan även överkommas i samma relationer.

Hjälpa föräldrarna att hjälpa barnet

När vi genom ett förstärkt föräldrastöd i vår insats möter upp och involverar vårdnadshavarna i arbetet så får de också lära känna dels sig själva bättre men även barnet och varandra. De får även en chans att känna tillit till oss och vi får en möjlighet att stötta dem att stötta barnet.

Färdighetsträning och kommunikation

Genom att träna upp vårdnadshavarna sociala ledarskap och skapa forum för att diskutera svåra frågor i familjen så närmar sig vårdnadshavarna en samsyn och ett gemensamt förhållningssätt samtidigt som de deltar i professionella samtal och stöd av våra familjebehandlare.