Mätbarhet av insats

Skattningsverktyg för att mäta behandlingsarbete & evidensbaserad praktik

Skattningsverktygen ASEBA (The Achenbach System of Empirically Based Assessment) är vetenskapligt beprövade och mäter barnet/ungdomens/den vuxnas mående och beteende och ger en överblick kring övergripande skydds- och riskfaktorer.

Klienten ges bland annat möjlighet att uttrycka sin hälsa och psykiska mående, kamratrelationer, relationer till föräldrar, upplevd skolgång samt sin övriga sociala tillvaro. Detta ger ett underlag för att kunna anpassa samt utvärdera insatserna. Självskattningarna ökar dessutom inte bara barnets, ungdomens och den unge vuxnas delaktighet i behandlingsplaneringen utan tydliggör också den egna livssituationen utifrån nuläget. Detta är en kvalitetssäkring i behandlingsarbetet både på individ- och gruppnivå. Resultat kan synliggöra och kartlägga vilka områden ungdomsbehandlare, familjebehandlare behöver fokusera extra på i sitt behandlande arbete.

Skattningarna genomförs i Journal Digital och visas som ett diagram där även normalfördelningskurvan för ungdomar av samma kön och ålder i Sverige är markerad. Ungdomsbehandlare kan då se om klienten följer denna kurva och om inte denna följs finns underlag för samtal med barnet/den unge och vårdnadshavare kring orsak och åtgärder. Diagrammen visar även om barnet och föräldrar har liknande bild av barnets samt förälderns utveckling

Effektutvärdering

För att mäta och få insikt om behandlingsarbetet gör skillnad för klienten utvärderas våra skattningar för att mäta effekten av våra insatser. Detta ger verksamheten kunskap inte enbart hur insatsen upplevs ha fungerat i individuella ärende utan ger även möjlighet att på gruppnivå utvärdera vilka områden Ungdomsstödet som verksamhet redan gör bra samt vilka områden verksamheten behöver förbättra det systematiska utvecklingsarbetet i verksamheten.

Ungdomsstödet tillämpar följande skattningar i ungdomsbehandling

YSR 11-18år
KASAM barn 7-12år
KASAM 13 13-23år
APQ 11-18år Barn/ungdomsformulär 42 frågor
APQ 11-18r Barn/ungdomsformulär 9 frågor

Verksamheten tillämpar följande skattningar för föräldrabehandling/familjestöd

C-CBCL – Barnet 1.5-5år (Föräldraformulär)
CBCL – Barn 6-18år (Föräldraformulär)
APQ 6-18år Föräldraformulär 42 frågor
APQ 6-18år Föräldraformulär 9 Frågor