Kompletterande utredning 0-17 år

Ungdomsstödet kan i mån av utrymme bistå socialtjänsten med sociala utredningar enligt 11 kap § 1 socialtjänstlagen i syfte att klargöra vilket stöd barn eller föräldrar är i behov av utifrån föräldraförmåga, barnets beteende eller missförhållanden i barnets hemsituation. Utredningen syftar även till att ge socialnämnden ett tillförlitligt beslutunderlag och en helhetsbild av den problematik som ska undersökas. 

Varje barn, familjekonstellation och hemmiljö är unik och utredningen utformas därav individuellt utefter de behov och frågeställningar som socialtjänsten identifierat. Genomförandet bygger på BBIC-modellen och består av kartläggande enskilda/ gemensamma samtal med barn, vårdnadshavare eller andra närstående samt observationer. Observationerna kan utföras både i och utanför barnets hemmiljö. 

Efter avslutad utredning sammanställs det insamlade materialet i en avslutsrapport som sedan överlämnas till ansvarig socialsekretare.